Konkursas į Pagalbos vaikams padalinio vedėjo socialiniams reikalams pareigas

Biudžetinė įstaiga Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras skelbia konkursą į Pagalbos vaikams padalinio vedėjo socialiniams reikalams pareigas (neterminuota darbo sutartis)

 

Specialieji reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį socialinio darbo ar jam prilygintą išsilavinimą, turėti ne mažesnį nei 3 metų socialinio darbo stažą, turėti arba siekti įgyti ne žemesnę, kaip socialinio darbuotojo kvalifikacinę kategoriją; privalo būti susipažinęs ir savo darbe vadovautis: LR įstatymais ir poįstatyminiais aktais, norminiais aktais, Vaiko teisių konvencija, LR vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, Vyriausybės nutarimais ir kitais norminiais aktais, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymais ir nutarimais, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nutarimais, reglamentuojančiais socialinį darbą ir biudžetinių įstaigų veiklą, Centro direktoriaus įsakymais, (jei įstaigos aktai neprieštarauja LR teisės aktams), socialinių darbuotojų etikos kodeksu, darbo saugos ir sveikatos, priešgaisrinės, civilinės saugos instrukcijomis, Centro nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis, pareigybės aprašymu ir kitais dokumentais, reglamentuojančiais Centro veiklą; išmanyti lietuvių kalbos gramatikos taisykles, gebėti jas taikyti darbe, žinoti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos principus; sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; mokėti naudotis „Microsoft Office“ programomis ir internetinėmis naršyklėmis; mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją bei rengti išvadas, pildyti ataskaitas, gebėti naudotis dokumentų paieškos sistemomis; mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, vertinti kitų darbą; būti kultūringu, gebėti spręsti konfliktus.

 

Asmuo, norėdamas dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą privalo pateikti:

– asmens dokumento kopiją;

– išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

– gyvenimo aprašymą (CV);

– motyvacinį laišką;

– pretendento anketą (pretendentams į darbuotojo pareigas);

– nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją;

– profesinę patirtį pagrindžiančius dokumentus;

– veiklos programą;

– viešųjų ir privačiųjų interesų deklaraciją.

 

Dokumentai priimami iki 2018 m. gruodžio 17 d. (įskaitytinai) per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu  www.testavimas.vtd.lt.

 

Išsamesnė informacija tel. (8 46) 31 47 81, el. p. gerovescentras@gmail.com.

 

Prašome atkreipti dėmesį, kad dokumentai teikiami tik per Sistemą 14 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo (http://portalas.vtd.lt/lt/pagalbos-vaikams-padalinio-vedejas-socialiniams-reikalams-322;553230.html).