Paslaugos

Pagalba šeimai

Darbo su šeimomis ir vaikais skyriaus socialiniai darbuotojai  socialinės rizikos ir krizę išgyvenančioms šeimoms pagal poreikį teikia socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugą (informavimas, konsultavimas, bendravimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, kitos paslaugos), organizuoja tėvystės įgūdžių mokymus ir psichologo pagalbą,  pagal galimybes padeda šeimoms apsirūpinti būtiniausiais drabužiais ir avalyne, maisto produktais. Paslaugos tikslas – siekti atstatyti ir palaikyti šeimos savarankiškumą, atliekant įvairias visuomeniniame ar asmeniniame gyvenime reikalingas funkcijas. Paslaugas teikia kompetentingi socialiniai darbuotojai, psichologas.

Darbo su globėjais (rūpintojais) ir įvaikintojais skyrius socialiniai darbuotojai teikia pagalbos globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams paslaugą (atranka, informavimas, konsutavimas (įskaitant tęstinį), mokymų  organizavimas (įskaitant tęstinį), tarpininkavimas ir atstovavimas, psichologinės pagalbos organziavimas, saviarpio paramos grupių organizavimas). Paslaugos tikslas – padėti vaikus globojantiem (besirūpinantiems) ar įvaikinusiems asmenims bei siekiantiems jais tapti įgyti žinių ir kompetencijų, reikalingų auginant globojamus (rūpinamus) ar įvaikintus vaikus. Paslaugas teikia atestuoti socialiniai darbuotojai, psichologas-psichoterapeutas.

Pagalba vaikui

Socialinės priežiūros ir gobos skyriaus darbuotojai teikia intensyvios krizių įveikimo pagalbos ir trumpalaikės socialinės globos paslaugas vaikams iš socialinės rizikos šeimų (dėl vaiko nepriežiūros šeimoje), vaikams, likusiems be tėvų globos, ar netekusiems globėjų, bei vaikams su negalia.Trumpalaikės socialinės globos ir krizių įveikimo pagalbos skyriuje vienu metu gali gyventi iki 22 vaikų nuo 3 iki 18 metų amžiaus. Vaikams skyriuje suteikiama visapusiška priežiūra, socialinė, pedagoginė ir psichologinė pagalba, bednroji sveikatos priežiūra, bei laisvalaikio užimtumas ir pan. Paslaugas teikia kompetentingi socialiniai darbuotojai, socialinio darbuotojo padėjėjai, psichologas, slaugytojas.

Dienos socialinės priežiūros skyriaus darbuotojai  teikia socialinės priežiūros paslaugą  socialinės rizikos ir/ar socialinės rizikos šeimų vaikams nuo 7 iki 18 m., deklaruotėms Klaipėdos miesto saivaldybėje. Vienu metu mūsų įstaigos Dienos socialinės priežiūros skyrių gali lankyti iki 40 vaikų. Vaikams, pagal poreikį teikiamos tokios paslaugos: informavimas, konsultavimas, bendravimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, maitinimas, psichologinė pagalba, užimtumo organizavimas, pagalba pamokų ruošoje, darbinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas. Paslaugos tikslas – tenkinti būtiniausius vaikų poreikius, pamaitinant, prižiūrint, sudarant sąlygas vaikams būti saugiems, organizuojant užimtumą ir pamokų ruošą, socialinių įgūdžių ugdymą ir palaikymą, bendradarbiaujant su vaiko šeima, teikiant jai reikalingą socialinę ir psichologinę pagalbą. Paslaugas teikia kompetentingi socialiniai darbuotojai, socialinio darbuotojo padėjėjai, psichologas.

Pagalba moterims ir moterims su vaikais, nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje, prekybos žmonėmis, prostitucijos 

BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centro Pagalbos moterims padalinyje moterims, moterims su vaikais, nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje, prekybos žmonėmis, prostitucijos teikiamos, teikiamos  psichosocialinės pagalbos, psichosocialinės pagalbos bei apgyvenginimo iki trijų darbo dienų ir apgyvendinimo krizių centre paslaugos. Paslaugų tikslas – didinti nukentėjusių moterų ir jų vaikų galimybę gyventi visavertį gyvenimą bei skatinti atkurti ryšius su supančia aplinka. Paslaugas teikia kompetentingi socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai, psichologas.

Comments are closed