Veikla

PAGALBOS ŠEIMOMS PADALINYS

Darbo su šeimomis ir jų vaikais skyrius teikia socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugą socialinės rizikos ar kirzę igyvenančioms šeimoms, siekiant palaikyti ir atkurti savarankiškumą atliekant įvairias visuomeniniame ar asmeniniame (šeimos) gyvenime reikalingas funkcijas.Paslaugos sudėtis nustatoma pagal paslaugos gavėjo poreikius.

Paslaugos teikiamos nemokamai, neterminuotai pagal poreikį.

Paslaugų teikimas nutraukiamas, kai šeima išbraukiama iš socialinės rizikos  ar krizę išgyvenančių šeimų apskaitos.

Skyriaus darbo laikas: pirmadienį-ketvirtadienį nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadienį nuo 8.00 val. iki 15.45 val. Pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 12.45 val.

Darbo su globėjais (rūpintojais) ir įtėviais skyrius teikia pagalbos globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams paslaugą, kurią sudaro: atranka, informavimas, konsultavimas (įskaitant tęstinį) mokymų organizavimas globėjams (rūpintojams) įtėviams (įskaitant tęstinį), tarpininkavimas ir atstovavimas, psichologinės pagalbos organizavimas, savitarpio paramos grupių organizavimas, taip pat dalyvavimas suporavimo procese (globėjai (rūpintojai), įtėviai susipažindinami su būsimu globotiniu, įvaikiu). Pagalbos paslaugos sudėtis nustatoma pagal paslaugos gavėjo poreikius. Paslaugos nemokamos, teikiamos pagal poreikį.

Skyrius taip pat organizuoja socialinio globėjo veiklą – suranda ir atrenka asmenis, norinčius ir galinčius tapti socialiniais globėjais, atlieka pradinį įvertinimą, organizuoja mokymus pagal Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymo ir konsultavimo (GIMK) programą, parengia išvadą, organizuoja tėvų globos netekusio vaiko apgyveninimą socialinio globojo šeimoje, teikia socialinės priežiūros paslaugas socialiniam globėjui apgyvendinus jo namuose vaiką.

Paslaugą gali teikti tik atestuoti sociainiai darbuotojai.

Skyriaus darbo laikas: pirmadienį-ketvirtadienį nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadienį nuo 8.00 val. iki 15.45 val. Pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 12.45 val.

PAGALBOS VAIKAMS PADALINYS

Socialinės priežiūros ir globos skyrius teikia:

  • Intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugą

Intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslauga teikiama socialinės rizikos, likusiems be tėvų globos vaikams bei vaikams su negalia, atsidūrusiems krizinėje situacijoje.

Paslauga skiriama vaikams, paimtiems  iš šeimos ar kitos jų buvimo vietos dėl iškilusios realios grėsmės vaikų sveikatai ar gyvybei.

Paslauga teikiama nemokamai ir pagal poreikį, kol vaikas grąžinamas į šeimą arba jam nustatomas socialinės globos poreikis.

  • Trumpalaikės socialinės globos paslaugą

Trumpalaikės socialinės globos paslauga– tai visuma paslaugų, kuriomis vaikui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba vaikams netekus tėvų globos.

Paslauga teikiama iki 12 mėn., iki išsispręs vaiko globos klausimas.

Socialinės priežiūros ir globos skyrius dirba ir paslaugas teikia ištisą parą.

Dienos socialinės priežiūros skyrius teikia

Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugą

Paslauga teikiamos vaikams  ugdant socialinius įgūdžius, pamaitinant,  sudarant sąlygas būti saugiems, organizuojant vaikų užimtumą ir pamokų ruošą, taip pat bendraujant su vaiko šeima, teikiant vaikams ir jų tėvams reikalingą socialinę ir psichologinę pagalbą.

Paslauga skiriama mokyklinio amžiaus vaikams iš socialinės rizikos šeimų ir socialinės rizikos vaikams.

Paslauga teikiama nemokamai, pagal poreikį.

Skyriaus darbo laikas: pirmadienį-ketvirtadienį nuo 9.00 val. iki 18.00 val., penktadienį nuo 9.00 val. iki 16.45 val. Pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 12.45 val.

PAGALBOS MOTERIMS PADALINYS

Padalinys moterims ir moterims su vaikais, nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje prekybos žmonėmis, prostitucijos ištisą parą teikia:

  • Psichosocialinės pagalbos paslaugą

Psichosocialinė pagalba skiriama asmenims, kurių deklaruota ar faktinė gyvenamoji vieta yra Klaipėdos mieste.

Psichosocialinę pagalbą sudaro: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, bendravimas, psichologinė pagalba, sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas, teisinė pagalba, laikinas apnakvindinimas iki 3 parų.

Psichosocialinė pagalba asmeniui teikiama pagal poreikį ir nemokamai.

  • Apgyvendinimo krizių centre paslaugą

Paslauga skiriama asmenims, deklaravusiems gyvenamąją vietą Klaipėdos mieste.

Paslauga  skiriama iki 6 mėn. ir ilgiau, atsižvelgiant į asmens psichosocialinę situaciją.

Apgyvendinimo krizių centre paslaugą sudaro: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, apgyvendinimas, psichologinė-psichoterapinė pagalba, teisinė pagalba, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas, minimalių buitinių ir asmeninės higienos paslaugų orgnizavimas, esant poreikiui  sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas, apsaugos organizavimas, pagalbos sau grupių organizavimas, esant galimybei aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne

Asmuo už apgyvendinimo krizių centre paslaugą moka 20 proc. asmens pajamų. Kartu su asmeniu apgyvendintiems nepilnamečiams vaikams paslauga teikiama nemokamai.

Comments are closed