Darbo su globėjais (rūpintojais) ir įtėviais skyrius

GLOBA (RŪPYBA) likusio be tėvų globos vaiko, įstatymų nustatyta tvarka patikėto fiziniam arba juridiniam asmeniui, priežiūra, auklėjimas ir ugdymas, kitų jam tinkamų dvasiškai ir fiziškai augti sąlygų sudarymas ir palaikymas, jo asmeninių, turtinių teisių bei teisėtų interesų gynimas ir atstovavimas jiems.  Vaikui nustatoma globa (rūpyba) tais atvejais, kai jo tėvai dėl įvairių nepalankiai susiklosčiusių aplinkybių – priklausomybių, ligos, socialinių įgūdžių stokos, nesirūpinimo vaiku ar piktnaudžiavimo tėvų valdžia – negali patys auginti vaiko. Jeigu vaikas yra vyresnis nei 14 metų, jam nustatoma  rūpyba ir skiriamas rūpintojas. Šios sąvokos siejamos su vaiko dalyvavimu, priimant su juo susijusius sprendimus ar atstovaujant jo interesams, vaikui tenka daugiau atsakomybės. Esminio skirtumo tarp globėjo ir rūpintojo pareigų nėra.

Vaiko globos (rūpybos) dalyviai yra be tėvų globos likęs vaikas, jo biologinė šeima (tėvai ir vaiko giminaičiai) ir globėjas (rūpintojas). Ši globa (rūpyba) vykdoma kartu su Vaiko teisių apsaugos skyriais ir kitomis institucijomis, susijusiomis su vaiko teisių apsauga. Globos (rūpybos) atveju tėvams išlieka tam tikros pareigos vaikams, pavyzdžiui, pareiga mokėti išlaikymą, taip pat teisė matytis su vaiku, jei tai neprieštarauja vaiko interesams.

Vaiko globos nustatymo ir priežiūros procedūras reglamentuoja Vaiko globos organizavimo    nuostatai.

VAIKO GLOBOS (RŪPYBOS) RŪŠYS

Vaiko laikinoji globa (rūpyba) – laikinai be tėvų globos likusio vaiko priežiūra, auklėjimas, jo teisių ir teisėtų interesų atstovavimas bei gynimas šeimoje, šeimynoje, Globos centre ar vaikų globos (rūpybos) institucijoje. Laikinosios globos (rūpybos) tikslas – grąžinti vaiką į biologinę šeimą. Laikinoji globa (rūpyba) nustatoma savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

Vaiko nuolatinė globa (rūpyba) nustatoma be tėvų globos likusiems vaikams, kurie esamomis sąlygomis negali grįžti į savo biologinę šeimą, ir jų priežiūra, auklėjimas, atstovavimas teisėms bei teisėtiems interesams ir jų gynimas pavedamas kitai šeimai, šeimynai ar vaikų globos institucijai. Nuolatinė globa (rūpyba) nustatoma teismo nutartimi pagal valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos arba prokuroro pareiškimą.

GLOBĖJAS (RŪPINTOJAS) – asmuo, kuriam yra paskirta vaiko laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba). Vaiko globėju (rūpintoju) gali būti fizinis arba juridinis asmuo.

Vaiko globėjo (rūpintojo) pareigos:

 • užtikrinti vaiko fizinį ir psichologinį saugumą;
 • rūpintis vaiko sveikata ir mokymusi, auklėjimu;
 • sprendžiant  klausimus, susijusius su vaiko interesais, bendradarbiauti su suinteresuotomis valstybės ir vietos savivaldos institucijomis;
 • netrukdyti vaikui bendrauti su tėvais, jei tai nekenkia vaiko interesams;
 • palaikyti ryšius su vaiko tėvais, informuoti vaiko tėvus ar artimuosius giminaičius, jeigu jie to pageidauja, apie vaiko vystymąsi, sveikatą, mokymąsi ir kitais svarbiais klausimais;
 • rūpintis vaiko laisvalaikiu, atsižvelgiant į jo amžių, sveikatą, išsivystymą bei polinkius;
 • rengti vaiką savarankiškam gyvenimui ir darbui šeimoje, pilietinėje visuomenėje ir valstybėje.

REIKALAVIMAI BŪSIMIEMS GLOBĖJAMS (RŪPINTOJAMS)

Globėjais (rūpintojais) gali būti skiriami:

 • asmenys iki 65 metų amžiaus, išskyrus artimąjį giminaitį (artimi vaiko giminaičiai yra seneliai, broliai ir seserys), jei jis nori laikinai globoti (rūpinti) jaunesnį kaip 10 metų vaiką;
 • ne jaunesni nei 21 metų amžiaus, išskyrus artimąjį vaiko giminaitį.

Globoti (rūpinti) norintis asmuo nebūtinai turi būti susituokęs ir turėti nuosavą būstą. Svarbiausia, kad asmuo, norintis globoti (rūpinti) be tėvų globos paliktą vaiką, turėtų tinkamas sąlygas vaikui augti ir ugdytis.

GLOBOS (RŪPYBOS) NUSTATYMO PROCEDŪRA

Pageidaujantys globoti (rūpinti) šeimoje be tėvų globos likusį vaiką, turi kreiptis į gyvenamosios vietos savivaldybės administraciją, kurios darbuotojams padedant, bus pradėta globos (rūpybos) šeimoje procedūra.

Atvykus į gyvenamosios vietos savivaldybę reikia pateikti:

 • prašymą;
 • sveikatos pažymėjimą (046a);
 • kartu gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų rašytinius sutikimus dėl to, kad Jūs norite tapti be tėvų globos palikto vaiko globėju (rūpintoju).

Savivaldybės administracija pateiktų dokumentų kopijas persiunčia savivaldybės teritorijoje veikiančiam Tarnybos teritoriniam skyriui (VVTAĮT), kad jis atliktų pradinį fizinio asmens, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju) įvertinimą.

Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo Tarnybos teritorinis skyrius, gavęs aukščiau nurodytus dokumentus, surenka duomenis Iš Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Informatikos ir ryšių departamentas) Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro išrašą apie fizinį asmenį, norintį tapti vaiko globėju (rūpintoju), šeimynos steigėju, dalyviu ar fizinį asmenį, norintį tapti budinčiu globotoju, kuris buvo nuteistas už Civilinio kodekso 3.269 straipsnio 6 punkte nurodytus tyčinius nusikaltimus, neatsižvelgiant į tai, ar teistumas yra išnykęs, ar panaikintas ir ( ar) nuteistas už kitas nusikalstamas veikas bei patikrina:

 • ar asmuo teismo pripažinti neveiksniu arba ribotai veiksniu šioje srityje;
 • ar asmeniui nebuvo ar nėra apribota tėvų valdžia;
 • ar asmuo nebuvo nušalintas nuo globėjo (rūpintojo) pareigų;
 • ar asmuo neserga ligomis, kurioms esant negalėtumėt globoti (rūpinti)vaiko,

Pradinis vertinimas trunka ne ilgiau kaip 20 kalendorinių dienų nuo visų dokumentų skirti globėju (rūpintoju) pateikimo. Jei nenustatoma aplinkybių, dėl kurių asmuo negalėtų būti globėju (rūpintoju), dokumentai perduodami pareiškėjo gyvenamosios vietos Globos centrui, kurio specialistai organizuoja GIMK mokymus. Mokymų trukmė – ne ilgiau nei 3 mėnesiai. Mokymų eigoje  specialistai apsilanko pareiškėjų namuose individualiems pokalbiams. Mokymai yra privalomi.

Po mokymų specialistai (Tarnybos atestuoti asmenys) parengia išvadą dėl pasirengimo vaiko globai (rūpybai). Išvados parengimas trunka ne ilgiau nei 10 darbo dienų nuo mokymų pabaigos. Globos centro Tarnybos atestuoti asmenys išvadą teikia Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos teritoriniam skyriui.

Esant teigiamai išvadai, Globos centro darbuotojai ar savivaldybės administracijos specialistai pareiškėjui pateikia informaciją apie galimą globoti vaiką, jeigu nesikreipta dėl konkretaus vaiko globos. Atkreiptinas  dėmesys, kad ne šeimai parenkamas vaikas, o vaikui ieškoma šeima, kuri galėtų geriausiai tenkinti konkretaus vaiko poreikius.

Vaiko globos procese globėjus (rūpintojus) lydi gyvenamosios vietos Globos centro komanda, t. y.  paskiriamas globos koordinatorius, kuris teiks profesionalią pagalbą ir rūpinsis visų globojančios šeimos narių poreikiais.

SOCIALINĖS GARANTIJOS

Globos rūpybos išmoka

Kiekvienam vaikui, kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimoje, šeimynoje, globos centre ar vaikų globos institucijoje, jo globos (rūpybos) laikotarpiu kas mėnesį mokama 4 bazinių socialinių išmokų dydžio (160 Eur) globos (rūpybos) išmoka.

Kai globojamam vaikui mokama našlaičio pensija ir (arba) periodinė išmoka jo išlaikymui, globos (rūpybos) išmokos dydis yra lygus skirtumui tarp 4 bazinių socialinių išmokų dydžio ir šių išmokų dydžio.

Jeigu pasibaigus vaiko globai (rūpybai) dėl pilnametystės, emancipacijos ar santuokos sudarymo asmuo mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, pagal formaliojo profesinio mokymo programą ar studijuoja aukštojoje mokykloje pagal dieninės ar nuolatinės studijų formos programą (įskaitant ir akademinių atostogų laikotarpį dėl jo ligos, nėštumo ar vaiko priežiūros), taip pat tuo atveju, kai yra mirę pilnamečio arba emancipuoto ar santuoką sudariusio nepilnamečio asmens abu tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų), mokymosi laikotarpiu, bet ne ilgiau, iki jam sukaks 24 metai, skiriama ir mokama 4 bazinių socialinių išmokų dydžio  (160 Eur) išmoka per mėnesį.

Kai vaikas (asmuo), besimokantis pagal bendrojo ugdymo ir (ar) pagal formaliojo profesinio mokymo programas ar studijuojantis aukštojoje mokykloje pagal dieninės ar nuolatinės studijų formos programą, yra išlaikomas (nemokamai gauna nakvynę, maistą ir kitas paslaugas) bendrojo ugdymo mokyklos, profesinio mokymo įstaigos ar aukštosios mokyklos bendrabutyje arba vaikų socializacijos centre, mokslo metais skiriama ir mokama 2 bazinių socialinių išmokų dydžio išmoka per mėnesį. Tais atvejais, kai vasaros atostogų metu vaikas (asmuo) nėra išlaikomas bendrojo ugdymo mokyklos, profesinio mokymo įstaigos ar aukštosios mokyklos bendrabutyje arba vaikų socializacijos centre, jam skiriama ir mokama 4 bazinių socialinių išmokų dydžio (156 Eur) išmoka per mėnesį.

Globos (rūpybos) išmoka neskiriama arba jos mokėjimas nutraukiamas, jeigu:

 • vaikas (asmuo) yra suimtas, atlieka su laisvės atėmimu susijusią bausmę, jam Baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka paskirtos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose medicinos priemonės, paskelbta jo paieška ar jis teismo pripažintas nežinia kur esančiu, – kol neišnyksta šios aplinkybės;
 • vaikui globa (rūpyba) nustatyta iki 2006 m. gruodžio 31 d. imtinai apskrities viršininko įsteigtoje vaikų socialinės globos įstaigoje ir globa (rūpyba) socialinės globos įstaigoje finansuojama valstybės biudžeto lėšomis Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo nustatyta tvarka;
 • asmuo daugiau kaip du kartus įstojo ir mokėsi profesinio mokymo įstaigose pagal pirminio profesinio mokymo programą ar daugiau kaip du kartus įstojo ir studijavo aukštosiose mokyklose pagal tos pačios arba žemesnės pakopos studijų programą.

Vienkartinė išmoka įsikurti

Asmeniui, pasibaigus jam nustatytai globai (rūpybai) dėl pilnametystės, emancipacijos ar santuokos sudarymo, skiriama 75 bazinių socialinių išmokų dydžio (3000 Eur) vienkartinė išmoka įsikurti.  Ši išmoka grynaisiais pinigais neišmokama, išskyrus atvejus, kai lieka nepanaudota mažesnė negu 2 bazinių socialinių išmokų dydžio išmokos dalis, kuri gali būti išmokama grynaisiais pinigais pačiam išmokos gavėjui.

Vienkartinė išmoka įsikurti gali būti panaudota: būstui (gyvenamosioms patalpoms) pirkti; sumokėti daliai paskolos būstui statyti arba pirkti; būsto nuomai; mokesčiams už nuomojamo ar nuosavybės teise turimo būsto komunalines paslaugas; būstui remontuoti arba rekonstruoti; baldams, buitinei, vaizdo ir garso technikai, namų apyvokos reikmenims, vienam asmeniniam kompiuteriui, vienam mobiliojo ryšio telefonui įsigyti; studijų ir neformaliojo švietimo kainai padengti, mokymosi ir darbo priemonėms įsigyti; žemės sklypui įsigyti; mokamų sveikatos priežiūros prekių ir paslaugų išlaidoms apmokėti; automobiliui įsigyti, jeigu asmuo turi galiojantį vairuotojo pažymėjimą, kuriuo patvirtinama asmens teisė vairuoti B ir B1 kategorijų motorinę transporto priemonę.

Vienkartinė išmoka įsikurti neskiriama ir nemokama, jeigu:

 • asmuo yra išlaikomas (nemokamai gauna nakvynę, maistą ir kitas paslaugas) valstybės ar savivaldybės finansuojamoje įstaigoje;
 • asmuo yra suimtas, atlieka su laisvės atėmimu susijusią bausmę, jam Baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka paskirtos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose medicinos priemonės, paskelbta jo paieška arba jis teismo pripažintas nežinia kur esančiu, – kol neišnyksta šios aplinkybės.

Globos (rūpybos) tikslinis priedas

 • Vaiko globėjui (rūpintojui) už vaiką, kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimoje yra mokamas 4  bazinių socialinių išmokų dydžio (160 Eur) globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas.
 • Šeimynos vykdomai vaiko globai (rūpybai) užtikrinti už vaiką, kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimynoje, yra skiriamas ir kartą per mėnesį mokamas 4 bazinių socialinių išmokų dydžio  (160 Eur) globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas.
 • Globos centrui, įgyvendinančiam vaiko globėjo (rūpintojo) teises ir pareigas, už vaiką, kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimoje yra mokamas 4 bazinių socialinių išmokų dydžio (160 Eur) globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas.
 • Globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas neskiriamas arba jo mokėjimas nutraukiamas, jeigu: vaikas yra suimtas, atlieka su laisvės atėmimu susijusią bausmę, jam Baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka paskirtos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose medicinos priemonės, paskelbta jo paieška ar jis teismo pripažintas nežinia kur esančiu, – kol neišnyksta šios aplinkybės.

Tais atvejais, kai globa nustatoma vaikui, kuriam dar nėra sukakę pusantrų metų, ir jeigu vienkartinė išmoka gimus vaikui už šį vaiką anksčiau nebuvo išmokėta, ši 11 bazinių socialinių išmokų dydžio  vienkartinė išmoka skiriama vaiko globėjui (žr. skyrių „Besilaukiančioms kūdikio moterims ir vaikus auginantiems bendrai gyvenantiems asmenims“).

Kiekvienam bendrai gyvenančių asmenų globojamam vaikui išmoka vaikui skiriama tokia pačia tvarka, kaip ir bendrai gyvenančių asmenų auginamam vaikui (žr. skyrių „Besilaukiančioms kūdikio moterims ir vaikus auginantiems bendrai gyvenantiems asmenims“). 

Išmoka vaikui – kiekvienam vaikui nuo gimimo dienos iki 18 metų ir vyresniam,  jeigu jis mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant ir profesinio mokymo įstaigose besimokančius pagal bendrojo ugdymo programą ir pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa), bet ne ilgiau, iki jam sukaks 21 metai, yra skiriama ir mokama 1,32 bazinės socialinės išmokos dydžio išmoka per mėnesį.

Pagalbos pinigai (Klaipėdos miesto savivaldybė) – 120 eurų kas mėnesį (priklauso nuo globojamų vaikų skaičiaus ir amžiaus).

Dėl išmokų privaloma kreiptis į globą (rūpybą) nustačiusios savivaldybės Socialinės paramos skyrių.