GIMK PROGRAMA

Kontaktai informacijai:

mob. 8 632 79782, 8 632 79445, el. p. vkc.globa@gmail.com

GIMK programa – Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programa, patvirtinta Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. BV-66. GIMK programa atstovauja tėvų globos netekusio vaiko interesus. Naujoji šeima, globėjų ar įtėvių, turi sukurti visas sąlygas globos netekusiam vaikui susivokti, išgyventi šeimos netektį, padėti įveikti vaikui jo raidos sutrikimus ir kurti palankias sąlygas vaiko emociniam, fiziniam augimui ir asmenybės brandai. GIMK programa parodo, kad auginti tėvų globos netekusį vaiką, nėra tas pats, kas auginti savo biologinius vaikus. Globėjo ar įtėvio vaidmuo reikalauja papildomų pastangų, žinių ir gebėjimų. Mokymų metu būsimi globėjai ir įtėviai susipažįsta su procedūromis, galimų įvaikinti ar globoti vaikų poreikiais, išgyvenimais, auklėjimo metodais, pokyčiais pareiškėjų asmeniniame gyvenime atėjus vaikui į šeimą.

 

GIMK programos istorija.Nuo 2007 metų Lietuvoje pradėta taikyti būsimųjų globėjų (rūpintojų) ir įvaikintojų rengimo programa „PRIDE“. Ši programa kilusi Jungtinėse Amerikos Valstijose, paremta teoretikų ir praktikų patirtimi, jau buvo plačiai taikoma daugelyje pasaulio šalių. 2011 metais „PRIDE“ programa įgauna nacionalinį pavadinimą „GIMK“ (Globėjų ir įtėvių mokymas ir konsultavimas). Kartu su programos diegimu, buvo ir yra tobulinami teisės aktai, procedūros, keliami reikalavimai Tarnybos atestuotiems darbuotojams. Šis GIMK programos modelis 2018 metais buvo patobulintas ir adaptuotas prie LR teisinės bazės ir taikomas nuo 2018 metų liepos 1 d. GIMK programa pagal LR CK kodeksą privaloma visiems asmenims, ketinantiems globoti, įvaikinti vaiką, ketinantiems teikti budinčio globotojo paslaugas, BVGN darbuotojams. Neprivaloma, bet rekomenduotina mokymus baigti vaiko artimiesiems giminaičiams, ketinantiems globoti, taip pat asmenims, norintiems įvaikinti sutuoktinio/ės vaiką.

 

GIMK programos tikslas – suteikti žinių apie tėvų globos netekusių vaikų: poreikius, raidos ypatumus, globėjų/įtėvių vaidmenis ir pagalbos teikimą vaikui bei šeimai, padėti pareiškėjams priimti galutinius sprendimus, įsivertinant savo gebėjimus, ugdyti dalyvių pozityvias nuostatas vaiko auklėjimo, priežiūros srityse ir apsaugant bei gerbiant visas vaiko teises.

 

GIMK programos mokymai skirti asmenims, ketinantiems globoti (rūpintis), įvaikinti, vaiką, teikti vaikų priežiūros paslaugas, įtėviams, globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams ir asmenims, dirbantiems bendruomeniniuose vaikų globos namuose (BVGN).

 

GIMK programoje išskiriamos penkios gebėjimų grupės:

1. Saugios aplinkos užtikrinimas ir fizinių poreikių tenkinimas.

2. Vaiko raidos poreikių tenkinimas bei raidos sunkumų kompensavimas.

3. Vaiko ryšių su biologine šeima užtikrinimas.

4. Pagalba vaikui užmegzti saugius ir patvarius ryšius.

5. Bendradarbiavimas sprendžiant vaiko ir šeimos problemas.

 

GIMK PROGRAMOS STRUKTŪRA

Pagrindiniai GIMK mokymai (7 dalys). Ši dalis skirta ketinantiems globoti (rūpintis), įvaikinti, tapti budinčiu globotoju, globėju, BVGN darbuotojams, šeimynų darbuotojams. Programos kursas nėra kartojamas, baigusiems išduodamas pažymėjimas.

 

Specializuoti GIMK mokymai (6 dalys). Skirta asmenims, ketinantiems tapti budinčiais globotojais, šeimynų, BVGN darbuotojams. Ją dalyviai baigia po Pagrindinių GIMK programos mokymų. Programos kursas nėra kartojamas, išduodami pažymėjimai.

 

Tęstiniai GIMK mokymai (9 dalys). Skirta globėjams, įtėviams, budintiems globotojams, socialiniams globėjams, BVGN darbuotojams, šeimynų darbuotojams. Tarnybos atestuoti asmenys organizuoja tęstinių mokymų grupes, atsižvelgdami į dalyvių pageidavimus ir poreikius.

 

Artimųjų giminaičių GIMK mokymų programa (6 dalys). Skirta vaiko artimiesiems giminaičiams (pagal LR CK), ketinantiems tapti vaiko nuolatiniais globėjais. Programos kursas nėra kartojamas, išduodamas pažymėjimas.

PAGRINDINIŲ GIMK MOKYMŲ PROGRAMOS TEMOS

• Įvadas į įtėvių ir globėjų (rūpintojų) rengimo programą GIMK.

• Atvirumas ir bendradarbiavimas.

• Vaiko raidos sunkumų kompensavimas.

• Vaiko elgesio problemos ir sutrikimai. Jų įveika.

• Išsekimas. Prevencija ir intervencija.

• Globojamų vaikų traumos ir krizės.

• Pasirengimas pokyčiams.

Mokymų dalyviai – asmenys, ketinantys globoti (rūpintis), įvaikinti vaiką, ketinantys teikti vaiko priežiūros paslaugas bei asmenys, dirbantys bendruomeniniuose vaikų globos namuose.

 

 SPECIALIZUOTŲ GIMK MOKYMŲ PROGRAMOS TEMOS

• Darbas komandoje

• Vaiko susitikimų su biologine šeima organizavimas

• Vaiko psichologinio atsparumo ir tapatybės stiprinimas

• Vaikų elgesio supratimas ir poreikių tenkinimas

• Globojamų vaikų mokymosi sunkumai ir motyvacija. Bendruomeninių vaikų globos namų standartai

• Pastovumo užtikrinimas planuojant globą. Vaiko grąžinimas į jo šeimą ar perkėlimas į įtėvių ar globėjų šeimą.

Mokymų dalyviai – asmenys, ketinantys teikti vaiko priežiūros paslaugas, baigę pagrindinius mokymus bei bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojai, baigę pagrindinius mokymus.

 

TĘSTINIŲ GIMK MOKYMŲ PROGRAMOS TEMOS

• Savivertės suvokimas ir vertinimas.

• Savivertės formavimas ir elgesio reikšmės suvokimas.

• Pozityvaus elgesio skatinimas.

• Atsakomybės už save skatinimas.

• Reagavimas į sunkumus.

• Lytinio ugdymo klausimai.

• Pagalba vaikams, galimai patyrusiems seksualinę prievartą.

• Vaiko ir jo šeimos ryšių palaikymas.

• Globos ir įvaikinimo poveikis šeimai.

Mokymų dalyviai – budintys globotojai, globėjai (rūpintojai), įtėviai ir asmenys, dirbantys su vaikais bendruomeniniuose vaikų globos namuose. Šia programa siekiama padėti asmenims įveikti sunkumus ir palaikyti juos.

 

GLOBĖJŲ GIMINAIČIŲ GIMK MOKYMŲ PROGRAMOS TEMOS

• Įvadas į Artimųjų giminaičių rengimo programą.

• Vaiko raidos poreikiai.

• Prieraišumas.

• Netektys.

• Ryšių su biologine šeima palaikymas.

• Auklėjimas.

Mokymų dalyviai – asmenys, susiję artimais giminystės ryšiais su norimu globoti (rūpintis) vaiku. Artimieji giminaičiai – artimaisiais giminaičiais pripažįstami tiesiosios linijos giminaičiai iki antrojo laipsnio imtinai (tėvai ir vaikai, seneliai ir vaikaičiai) ir šoninės linijos antrojo laipsnio giminaičiai (broliai ir seserys). (Civilinio kodekso 3.135 straipsnis).