Įvaikinimas

 

     Įvaikinimas – procesas, kurio metu be tėvų globos likusiam vaikui panaikinamos tarpusavio asmeninės ir turtinės teisės ir pareigos su tėvais ir giminaičiais pagal kilmę ir sukuriamos  tarpusavio asmeninės ir turtinės teisės ir pareigos su įtėviais bei jų giminaičiais kaip giminaičiams pagal kilmę. Įvaikintojai laikomi vaiko tėvais pagal įstatymą. Įvaikintam vaikui gali būti suteikta įtėvių pavardė, keičiamas vardas. Įvaikinimas negali būti atšauktas ar panaikintas– tai yra pagrindinis įvaikinimo ir globos skirtumas.

        

       Įvaikintojais gali tapti

      Darbingo amžiaus pilnamečiai abiejų lyčių asmenys, tačiau tarp įvaikintojo ir įvaikinamojo turi būti ne mažesnis nei 18 metų amžiaus skirtumas. Įvaikinant savo sutuoktinio vaiką ar įvaikį, amžiaus skirtumas gali būti sumažintas iki 15 metų. Išimtinais atvejais teismas gali leisti įvaikinti ir vyresniems asmenims. Nesusituokę asmenys to paties vaiko įvaikinti negali. Išimtiniais atvejais leidžiama įvaikinti nesusituokusiam (vienišam) asmeniui ar vienam iš sutuoktinių. Išimtis gali būti taikoma teismo, kai konkretaus vaiko nesiekia įvaikinti sutuoktiniai arba, kai siekiantieji įvaikinti sutuoktiniai negali įvaikinti dėl to, kad įvaikinimas prieštarautų vaiko interesams. Asmenys, pageidaujantys įvaikinti, negali sirgti tam tikromis ligomis, pavyzdžiui, priklausomybe alkoholiui, psichinėmis ligomis ir pan., turi būti geros fizinės ir psichinės sveikatos, gaunantys užtektinai pajamų išsilaikyti patys ir išlaikyti įvaikintą vaiką asmenys, turintys tinkamas gyvenimo sąlygas, kurios užtikrintų įvaikintam vaikui saugumą. Konkrečių reikalavimų būsimiesiems įvaikintojams dėl būsto ploto ar pajamų dydžio nėra. Įvaikinti gali tik tokie asmenys, kuriuos Tarnybos atestuoti asmenys įvertino teigiamai. Būtent šie specialistai įvertina jų gyvenimo sąlygas, gyvenimo būdą, surenka informaciją apie sveikatos būklę ir pateikia išvadą dėl būsimųjų įtėvių pasirengimo įvaikinti. Norint įvaikinti vaiką, likusį be tėvų globos, reikia kreiptis į gyvenamosios vietos savivaldybės administraciją arba į gyvenamosios vietos Tarnybos teritorinį skyrių.

      

       Kokius dokumentus pateikti?

      Norintis įvaikinti asmuo savo (šeima) gyvenamosios vietos savivaldybės administracijai arba Tarnybos teritoriniam skyriui pateikia šiuos dokumentus:

 • prašymą įvaikinti vaiką (-us), kuriame nurodoma: vardas, pavardė, asmens kodas (jei turi), gimimo data ir vieta, gyvenamoji vieta, darbovietė, šeiminė padėtis, kartu su norinčiu įvaikinti asmeniu gyvenančių asmenų vardai ir pavardės, gimimo datos, giminystės ryšiai ,pageidaujamų įvaikinti vaikų skaičius, amžius, lytis, sveikatos būklė, įvaikinimo motyvai;
 • sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 046/a).

      

       Pasirengimo įvaikinti patikrinimas

     Tarnybos teritorinis skyrius, gavęs norinčio įvaikinti asmens prašymą, iš registrų ir valstybės informacinių sistemų surenka:

 • dokumentus, įrodančius asmens santuoką, jeigu asmuo susituokęs, ištuoką, jeigu asmuo išsituokęs, sutuoktinio mirtį, jeigu asmuo yra našlys (našlė);
 • dokumentus, įrodančius santuokos pripažinimą negaliojančia;
 • dokumentus, įrodančius sutuoktinių gyvenimą skyrium, jeigu yra teismo sprendimas dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium;
 • dokumentus, įrodančius, kad sutuoktinis paskelbtas nežinia kur esančiu, jeigu yra teismo sprendimas dėl asmens pripažinimo nežinia kur esančiu; 
 • dokumentus, įrodančius, kad sutuoktinis pripažintas neveiksniu šeimos santykių srityje, jeigu yra teismo sprendimas dėl asmens pripažinimo neveiksniu šeimos santykių srityje;
 • duomenis iš Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos bei duomenis iš Administracinių nusižengimų registro apie Jūsų ir kitų faktiškai kartu gyvenančių asmenų teistumą ir administracinės teisės pažeidimus.

       

      Tarnybos teritorinis skyrius, gavęs aukščiau nurodytus dokumentus, patikrina ar:

 • asmuo nėra teismo pripažintas neveiksniu arba ribotai veiksniu šeimos santykių srityje;
 • asmeniui nebuvo ar nėra apribota tėvų valdžia;
 • asmuo nebuvo vaiko globėjais (rūpintojais), ir globa nebuvo panaikinta dėl jo kaltės;
 • ar asmuo neserga ligomis, kurioms esant jis negalėtų įvaikinti vaiko;
 • ir kiti kartu gyvenantys asmenys nėra teisti už tyčinius nusikaltimus, kurie neleistų tapti įvaikintoju.

      Pradinis dokumentų vertinimas trunka ne ilgiau kaip 20 darbo dienų nuo pareiškėjų rašytinio prašymo tapti įtėviais pateikimo. Jeigu Tarnybos teritorinis skyrius nustatytų, jog yra aukščiau numatytų aplinkybių, per 3 darbo dienas raštu informuotų, kad pasirengimo įvaikinti vaiką patikrinimas negalimas.

 

        GIMK mokymai būsimiems įtėviams

       Jeigu nenustatoma aplinkybių, dėl kurių pareiškėjai negali būti įtėviais, Tarnybos teritorinis skyrius nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 1 darbo dieną nuo sprendimo dėl pradinio asmens įvertinimo priėmimo dienos, kreipiasi į asmens gyvenamosios vietos Globos centrą dėl GIMK mokymų organizavimo, ir per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl asmens, norinčio įvaikinti vaiką, pradinio įvertinimo priėmimo dienos apie tai raštu informuoja asmenis, norinčius įvaikinti vaiką.

        Mokymų trukmė – ne ilgiau nei 3 mėnesiai. Mokymus sudaro 7 grupiniai susitikimai ir nemažiau kaip 2 individualūs susitikimai būsimųjų įtėvių namuose. Tarnybos atestuoti asmenys grupinių ir individualių susitikimų metu vertina pagal GIMK programos 5 gebėjimų sritis šeimos (asmens) motyvus ir padeda atskleisti šeimos galimybes ir pasirengimą įvaikinti.

 

       Išvados apie asmens (šeimos) pasirengimą įvaikinti

       Išvados dėl pasirengimo vaiko įvaikinimui parengimas trunka ne ilgiau nei 20 darbo dienų nuo įtėviams skirtų GIMK mokymų pabaigos. Su parengta išvada yra supažindinami įvaikintojai. Jie ją pasirašo. Teigiama išvada dėl pasirengimo įvaikinti vaiką galioja 24 mėnesius nuo jos parengimo dienos. Išvadą dėl pasirengimo įvaikinti vaiką Tarnybos atestuoti asmenys per 3 darbo dienas nuo jos pasirašymo dienos pateikia Tarnybos teritoriniam skyriui.  Esant neigiamai išvadai dėl pasirengimo įvaikinti vaiką, Tarnybos atestuoti asmenys ją pateikia Tarnybos teritoriniam skyriui, o neigiamos išvados kopiją – pareiškėjams. Išnykus priežastims, dėl kurių buvo pateikta neigiama išvada dėl įvaikintojų pasirengimo įvaikinti vaiką, asmenys gali pakartotinai kreiptis į Tarnybos teritorinį skyrių dėl pasirengimo įvaikinti vaiką patikrinimo.

 

        Įrašymas į Norinčių įvaikinti LR piliečių, nuolat gyvenančių Lietuvos Respublikoje, sąrašą

      Tarnyba, gavusi teigiamą išvadą dėl pasirengimo įvaikinti vaiką, per 3 darbo dienas nuo išvados gavimo dienos priima sprendimą įrašyti norinčius įvaikinti asmenis ar jų neįrašyti į Norinčių įvaikinti Lietuvos Respublikos piliečių, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, sąrašą. Tarnyba priima sprendimą neįrašyti asmenų į Norinčių įvaikinti Lietuvos Respublikos piliečių, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, sąrašą, jei paaiškėja bent viena iš Civilinio kodekso 3.210 straipsnio 4 dalyje nurodytų aplinkybių. Jei asmuo nuteistas už kitą (-as) nusikalstamą (-as) veiką (-as) ir dėl teisės įvaikinti sprendžia teismas, tas asmuo įrašomas į Norinčių įvaikinti Lietuvos Respublikos piliečių, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, sąrašą.

     

        Galimo įvaikinti vaiko pasiūlymas

       Tarnybos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija, atsižvelgdama į vaiko interesus ir įvertinusi įvaikintojų, įrašytų į Sąrašą, lūkestį dėl vaiko, parenka labiausiai vaiko poreikius atitinkančią įvaikintojų šeimą. Jeigu Sąraše yra kelios vaiko poreikius atitinkančios šeimos, vaikui parenkamos tos šeimos, kurios pirmiau įrašytos į šį Sąrašą. Tarnyba apie šeimos parinkimą konkrečiam vaikui informuoja įvaikintojus pergyvenamosios vietos teritorinį skyrių ar/ir Globos centrą.

        Informaciniame rašte pateikiama informacija apie vaiką:

 • vardas ir pavardė; gimimo data ir vieta;
 • įrašymo į Galimų įvaikinti vaikų sąrašą pagrindas;
 • vaiko gyvenamoji vieta (globos (rūpybos) vieta);
 • informacija apie vaiko kilmę, socialinę aplinką, šeimos istoriją;
 • vaiko sveikatos būklė;
 • specialūs vaiko poreikiai.

         Pareiškėjai, su vaiko globėju (rūpintoju) iš anksto suderinę laiką ir datą, turi teisę susipažinti su Tarnybos informaciniame rašte nurodytu vaiku. Savo sutikimą ar atsisakymą įvaikinti pasiūlytą vaiką Vaiko teisių apsaugos skyriui raštu privalo pateikti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo informacinio rašto apie galimą įvaikinti vaiką išsiuntimo dienos. Pažymėtina, jog šeima, pateikusi motyvuotą atsisakymą dėl parinkto vaiko, laukia kito galimo įvaikinti vaiko pasiūlymo pagal šeimos nurodytą lūkestį vaikui.

       Atkreipiame dėmesį, kad galimo įvaikinti vaiko pasiūlymo trukmė priklauso nuo to, kokius lūkesčius šeima turi dėl pageidaujamo įvaikinti vaiko (amžius, lytis, sveikatos būklė, vaiko biologinių tėvų gyvenimo būdas, sveikata, turimos priklausomybės, psichinės sveikatos sutrikimai bei protiniai gebėjimai, kelintas vaikas, gimęs šeimoje ar kt.) ir jų skaičiaus. Taip pat įtakos turi ir tai, kokie vaikai (amžius, sveikatos būklė, tėvų sveikatos būklė, socialinė kilmė ir kt.) yra įrašyti į Galimų įvaikinti vaikų apskaitą.

    

        Teisminis procesas dėl įvaikinimo

      Esant įvaikintojų sutikimui įvaikinti pasiūlytą vaiką, jie privalo kreiptis į vaiko ar savo gyvenamosios vietos apylinkės teismą su pareiškimu dėl įvaikinimo. Paprastai apylinkių teismų teisėjai nustato 14 dienų terminą Tarnybos teritoriniam skyriui išvadai dėl įvaikinimo pateikti ir iš karto paskiria posėdžio datą. Byla dažniausiai išnagrinėjama per vieną teismo posėdį. Teismo posėdis yra uždaras. Teismo posėdžio metu yra nagrinėjama ir vertinama, ar tinkamai įvykdyta ikiteisminė įvaikinimo procedūra, ar įvaikintojai atitinka jiems įstatymo keliamus reikalavimus ir yra tinkamai pasirengę įvaikinti, ar įvaikinimas atitinka įvaikinamo vaiko geriausius interesus. Teismo sprendimas dėl įvaikinimo įsiteisėja po 30 dienų nuo jo paskelbimo, jeigu sprendimas nėra apskundžiamas apeliacine tvarka. Paduoti apeliacinį skundą turi teisę tik byloje dalyvaujantys asmenys, t. y. pareiškėjai, įvaikinamo vaiko globėjas ir kiti suinteresuoti asmenys, jei tokie dalyvavo byloje. Apie įvaikinimo bylos nagrinėjimą vaiko biologiniams tėvams nėra pranešama. Įsiteisėjus teismo sprendimui dėl įvaikinimo ar sprendimą leidus vykdyti skubiai, dėl naujo vaiko gimimo liudijimo šeima kreipiasi į civilinės metrikacijos įstaigą, užregistravusią vaiko gimimą. Paprastai įvaikinimo bylos nagrinėjimas teisme baigiamas ir sprendimas dėl įvaikinimo priimamas ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo pareiškimo priėmimo dienos. Išimtiniais atvejais, kai tai būtina dėl vaiko interesų, šis terminas gali būti pratęstas.

 

          Socialinės garantijos

      Lietuvos Respublikos Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka, įtėviai turi teisę gauti:

 • vaiko priežiūros išmoką;
 • tėvystės išmoką.

        Minėtų išmokų dydžiai priklauso nuo asmenų draudžiamų pajamų dydžio. Dėl išmokų asmuo turėtų kreiptis į „Sodrą“ internetu, paštu ar atvykus į skyrių, po to kai darbdavys suteikia vaiko priežiūros/tėvystės atostogas.

       Lietuvos Respublikos Išmokų įstatymo nustatyta tvarka, įtėviai turi teisę gauti:

 • vienkartinę išmoką vaikui - įvaikintam vaikui, neatsižvelgiant į tai, ar jam gimus vienkartinė išmoka vaikui jau buvo išmokėta, skiriama 11 bazinių socialinių išmokų dydžio vienkartinė išmoka vaikui;
 • kas mėnesinę išmoką vaikui - kiekvienam vaikui nuo gimimo dienos iki 18 metų ir vyresniam, jeigu jis mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant ir profesinio mokymo įstaigose besimokančius pagal bendrojo ugdymo programą ir pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa), bet ne ilgiau, iki jam sukaks 21 metai, yra skiriama ir mokama 1,32 bazinės socialinės išmokos dydžio išmoka per mėnesį, t. y. 60 eurų;
 • išmoką, įsivaikinus vaiką. Įvaikinus vaiką, jį auginančiam vienam iš vaiko įtėvių 24 mėnesius nuo teismo sprendimo įvaikinti įsiteisėjimo dienos (skubaus vykdymo atveju – nuo sprendimo vykdymo pradžios) skiriama 8 bazinių socialinių išmokų dydžio išmoka per mėnesį, t. y. 312 eurų

      Dėl šių išmokų įtėviai turėtų kreiptis į gyvenamosios vietos savivaldybės administraciją.

 

       Vaiko priežiūros atostogos

       Pagal šeimos pasirinkimą motinai (įmotei), tėvui (įtėviui), senelei, seneliui arba kitiems giminaičiams, faktiškai auginantiems vaiką, taip pat asmeniui, paskirtam vaiko globėju, suteikiamos atostogos vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai. Atostogas galima imti visas  iš karto arba dalimis. Asmenys, turintys teisę gauti šias atostogas, gali jas imti pakaitomis. Pagal šeimos pasirinkimą įmotei ar įtėviui yra suteikiama galimybė gauti 3 mėnesių atostogas vaikui prižiūrėti įvaikinus vyresnius nei 3 metų vaikus ir per šį laikotarpį gauti motinystės(tėvystės) pašalpą. Per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo įvaikinti įsiteisėjimo (skubaus vykdymo atveju – per vieną mėnesį nuo sprendimo vykdymo pradžios) dienos pagal šeimos pasirinkimą įmotei ar įtėviui, išskyrus atvejus, kai įvaikintas sutuoktinio vaikas arba kai įmotei (įtėviui) tam pačiam vaikui prižiūrėti jau buvo suteiktos atostogos, suteikiamos 3 mėnesių atostogos vaikui prižiūrėti.

        Kai kuriose savivaldybėse įvaikintiems vaikams teikiama pirmenybė užrašant juos į darželį. Dėl tokios galimybės teirautis gyvenamosios vietos savivaldybėje.

Kontaktai informacijai:

mob. 8 632 79782, 8 632 79445, el. p. vkc.globa@gmail.com

 

Mes dirbame

Teikiame socialines paslaugas, psichologo konsultacijas tėvams, jų vaikams, moterims, moterims su vaikais

Pirmadieniais - Ketvirtadieniais
8:00 – 17:00
Penktadieniais
8:00 – 15:45
Pietų pertrauka
12:00 – 12:45
Šeštadienis ir sekmadienis
Poilsio dienos

Klauskite, teiraukitės

Sutinku, kad mano duomenys bus panaudoti tik užsakymo vykdymui.
Daugiau informacijos: Privatumo politika

BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras
Debreceno g. 48, LT-94149 Klaipėda
Įmonės kodas 142143027, ne PVM mokėtojas;
Tel./faks.: (846) 412 145;
El.p. gerovescentras@gmail.com;
A.s. Nr. LT947300010078603575;
Teikiantiems paramą a. s. LT57730001008603368;
AB „Swedbank“, banko kodas 73000

2019 © UAB “Biudžetinė įstaiga Klaipėdos miesto ir šeimos ir vaiko gerovės centras”. Visos teisės saugomos.

Sprendimas: www.webmod.lt