Globos centro paslaugos

 

 

PAGALBOS VAIKAMS PADALINYS (GLOBOS CENTRAS)

 

Biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centrui (toliau – Centras) Klaipėdos miesto savivaldybės 2018 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. T2-76, pavesta vykdyti Globos centro funkcijas. Pagrindinis Globos centro veiklos tikslas – užtikrinti, kad visiems įvaikintiems vaikams, socialinių globėjų, globėjų giminaičių globojamiems (rūpinamiems) vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams bei budintiems globotojams, socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba siekiant tinkamo vaiko, įvaikio ugdymo ir auklėjimo šeimai artimoje aplinkoje. Šią veiklą organizuoja Centro direktoriaus įsakymu paskirtas globos koordinatorius. Pagrindinės Globos centro funkcijos:

• budinčių globotojų, vaikus globojančių šeimų, globėjų, įtėvių paieška, atranka;

• paruošimas globoti, prižiūrėti vaiką (-us) pagal GIMK programą;

• bendradarbiaujant su VVTAĮT išvados dėl pasirengimo vaiko globai rengimas ir budinčių globotojų, vaikus globojančių šeimų, globėjų skyrimas atsižvelgiant į vaiko interesus;

• individualaus pagalbos vaikui plano sudarymas, koregavimas, koordinavimas, atvejų koordinavimas;

• pagalbos vaikui, prižiūrimam budinčio globotojo, teikimas ir (ar) organizavimas (pvz., papildoma psichologinė, psichiatrinė, pagalba, neformalus ugdymas); • pagalbos teikimas ir (ar) budinčiam globotojui, vaikus globojančiai šeimai (psichologinė, konsultacinė, teisinė ir pan.);

• bendradarbiavimas su pagalbą biologinei vaiko (-ų) teikiančiais socialiniais darbuotojais (individualaus pagalbos šeimai ir vaikui plano suderinimas, vaiko (-ų) vizitų grafiko sudarymas, dalyvavimas atvejo nagrinėjimo posėdžiuose ir pan.);

• tarpininkavimas budinčiam globotojui, vaikus globojančiai šeimai socialinių paslaugų, švietimo, teisėsaugos, sveikatos įstaigose dėl paslaugų vaikui;

• atokvėpio paslaugų organizavimas ir (ar) teikimas;

• budinčio globotojo veiklos analizės atlikimas ir teikiamų paslaugų kokybės vertinimas;

• globos, įvaikinimo viešinimas;

• metodinė pagalba bendruomeniniams vaikų globos namams ir jų darbuotojams, šeimynoms.

Globos centro funkciją Centre vykdo Pagalbos vaikams padalinys, kurio struktūrą sudaro du skyriai.

 

VAIKŲ GEROVĖS IR SAUGUMO DIDINIMAS, PASLAUGŲ ŠEIMAI, GLOBĖJAMS (RŪPINTOJAMS) KOKYBĖS DIDINIMAS BEI PRIEINAMUMO PLĖTRA“ 2014-2020 m. Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu„ priemonę Nr. 08.4.1- ESFA-V-405 „Institucinės globos pertvarka“ projekto Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-02-0001 „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“ . Oficialus projekto vykdytojas – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Projekto partneriai – Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, biudžetinė įstaiga Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras. Projekto tikslas – įveiklinti Globos centrus savivaldybėse, padidinti Globos centrų teikiamų paslaugų prieinamumą ir kokybę. Projektą finansuoja Europos Sąjungos struktūriniai fondai. Projekto įgyvendinimui Palangos miesto savivaldybėje skiriama – 286430.00 Eur. su PVM. Projektas bus įgyvendinamas iki 2021 m. gruodžio 31 d.

 

PAGALBOS VAIKAMS PADALINIO (GLOBOS CENTRO)  VEIKLA

 

Socialinės priežiūros ir globos skyrius teikia:

- Intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugą Intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslauga teikiama socialinės rizikos, likusiems be tėvų globos vaikams bei vaikams su negalia, atsidūrusiems krizinėje situacijoje. Paslauga skiriama vaikams, paimtiems iš šeimos ar kitos jų buvimo vietos dėl iškilusios realios grėsmės vaikų sveikatai ar gyvybei. Paslauga teikiama nemokamai ir pagal poreikį, kol vaikas grąžinamas į šeimą arba jam nustatomas socialinės globos poreikis.

-Trumpalaikės socialinės globos paslaugą. Trumpalaikės socialinės globos paslauga– tai visuma paslaugų, kuriomis vaikui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba vaikams netekus tėvų globos. Paslauga teikiama iki 12 mėn., iki išsispręs vaiko globos klausimas.

Socialinės priežiūros ir globos skyrius dirba ir paslaugas teikia ištisą parą.

 

Darbo su globėjais (rūpintojais) ir įtėviais skyrius teikia pagalbos globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams paslaugą, kurią sudaro: atranka, informavimas, konsultavimas (įskaitant tęstinį) mokymų organizavimas globėjams (rūpintojams) įtėviams (įskaitant tęstinį), tarpininkavimas ir atstovavimas, psichologinės pagalbos organizavimas, savitarpio paramos grupių organizavimas, taip pat dalyvavimas suporavimo procese (globėjai (rūpintojai), įtėviai susipažindinami su būsimu globotiniu, įvaikiu). Pagalbos paslaugos sudėtis nustatoma pagal paslaugos gavėjo poreikius. Paslaugos nemokamos, teikiamos pagal poreikį. Skyrius taip pat organizuoja budinčio globotojo veiklą – suranda ir atrenka asmenis, norinčius ir galinčius tapti budinčiais glotobotojais, atlieka pradinį įvertinimą, organizuoja mokymus pagal Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymo ir konsultavimo (GIMK) programą, parengia išvadą, skiria socialinį darbuotoją (globos koordinatorių), kuris organizuoja tėvų globos netekusio vaiko apgyvendinimą budinčio globotojo šeimoje, teikia socialinės priežiūros paslaugas budinčiam globotojui apgyvendinus jo namuose vaiką (-us). Paslaugą gali teikti tik atestuoti socialiniai darbuotojai.Teisės aktai,reglamentuojantys Globos centro veiklą, budinčio globotojo veiklą pateikta šios internetinės svetainės skyriuje "Teisinė informacija"-"Teisės aktai".

 

Skyriaus darbo laikas:

pirmadienį-ketvirtadienį nuo 8.00 val. iki 17.00 val.,

penktadienį nuo 8.00 val. iki 15.45 val.

Pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 12.45 val.

 

Dėl išsamios informacijos, individualių konsultacijų prašome kreiptis į šuos Pagalbos vaikams padalinio (Globos centro) socialinius darbuotojus:

Laurą Lukauskienę, mob. 8 661 98 788, el.p. vkc.globa@gmail.com;

Violetą Zakatovienę, mob. 8 630 04381, el.p. vzakatovienesvgc@gmail.com;

Ingridą Vainorienę. mob. 8 630 04381, el.p. ingrida.vainorienesvgc@gmail.com;

Vilmą Žukauskienę, mob. 8 633 85513, el.p. vzukauskienesvgc@gmail.com;

Birutę Gaudutienę, mob. 8 633 85513, el.p. bgaudutienesvgc@gmail.com;

Ramintą Valeišaitę, mob. 8 661 98 788, el.p. rvaleisaitesvgc@gmail.com;

Dainorą Andriuškienę, mob. 8 636 48032, el.p. dandriuskienesvgc@gmail.com.

Mes dirbame

Teikiame socialines paslaugas, psichologo konsultacijas tėvams, jų vaikams, moterims, moterims su vaikais

Pirmadieniais - Ketvirtadieniais
8:00 – 17:00
Penktadieniais
8:00 – 15:45
Pietų pertrauka
12:00 – 12:45
Šeštadienis ir sekmadienis
Poilsio dienos

Klauskite, teiraukitės

Sutinku, kad mano duomenys bus panaudoti tik užsakymo vykdymui.
Daugiau informacijos: Privatumo politika

BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras
Debreceno g. 48, LT-94149 Klaipėda
Įmonės kodas 142143027, ne PVM mokėtojas;
Tel./faks.: (846) 412 145;
El.p. gerovescentras@gmail.com;
A.s. Nr. LT947300010078603575;
Teikiantiems paramą a. s. LT57730001008603368;
AB „Swedbank“, banko kodas 73000

2019 © UAB “Biudžetinė įstaiga Klaipėdos miesto ir šeimos ir vaiko gerovės centras”. Visos teisės saugomos.

Sprendimas: www.webmod.lt