Vaiko svečiavimas šeimoje

Kontaktai informacijai:

mob. 8 632 79782, 8 632 79445, el. p. vkc.globa@gmail.com

Laikinas svečiavimasis – pastovūs trumpalaikiai suplanuoti susitikimai savaitgaliais, švenčių ar vaiko atostogų metu su vaikų globos institucijoje augančiu vaiku.

Vaikui, kurio ryšiai su šeima ir giminaičiais nutrūkę, tokia draugystė yra labai svarbi, nes vaikui yra skiriamas individualus dėmesys, jis gali svečiuotis šeimos aplinkoje ir matyti kitokį šeimos modelį, nei matė, augdamas su biologiniais tėvais. Laikinas svečiavimasis taip pat skatina vaiko pasitikėjimą
kitais ir savimi, ugdo atsakomybės jausmą bei formuoja teigiamą savęs vertinimą. 

Socialinės globos įstaigos globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis pagal nuolat Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje gyvenantį fizinį asmenį principus, sąlygas ir tvarką nustato Institucijoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis tvarkos aprašas.

 • Laikino svečiavimosi principai − vaiko interesų pirmenybė, jo nuomonės išklausymas, vaiko saugumo užtikrinimas ir jo poreikių tenkinimas. Laikinas svečiavimasis apima vaikų lankymą globos namuose, išvykas į gamtą, miestą, įvairius renginius, taip pat vaikui suteikiama galimybė savaitgalius, švenčių dienas ar atostogas praleisti tos šeimos (asmens) namuose.
 • Jeigu Jūs nuspręsite kviesti vaikų globos įstaigoje augantį vaiką svečiuotis į savo namus, turite žinoti, kad Jums nėra privaloma su juo praleisti kiekvieną savaitgalį. Svarbu susitarti su vaiku dėl tolimesnių susitikimų, pranešti, jei susitikti negalite, kad vaikas pasitikėtų Jumis, nesijaustų atstumtas ir nereikalingas. Sudarant sutartį su vaikų globos įstaiga, gali būti nurodomos konkrečios datos, kada ketinama priimti vaiką svečiuotis.
 • Priimti laikinai svečiuotis institucijoje globojamą (rūpinamą) vaiką gali rinktis asmenys, norintys padėti globos namuose augantiems vaikams turiningai praleisti laisvalaikį, užmegzti su jais draugystę ir palaikyti juos.
 • Taip pat priimti laikinai svečiuotis gali asmenys, kurie nėra tvirtai apsisprendę dėl įvaikinimo ar globos (rūpybos), pavyzdžiui, neturi pastovaus pajamų šaltinio, neturi vaikų auginimo patirties ar jau užaugino savo vaikus.
 • Svarbu žinoti, kad laikinai svečiuotis gali ne jaunesnis kaip 5 metų vaikas, augantis socialinės globos įstaigoje, išskyrus atvejus, kai vaikas išleidžiamas laikinai svečiuotis pas giminaičius arba siekiant neišskirti brolių ir seserų, bet ne jaunesnis kaip 3 metų.
 • Laikinai svečiuotis išleidžiami vyresni vaikai, kadangi tokio amžiaus vaikams jau galima paaiškinti laikino svečiavimosi taisykles. Mažesnis vaikas nesupras, kad jis negyvens nuolatos su asmeniu, kuris priima jį laikinai svečiuotis, jog asmuo netaps jo šeima, o bus tiesiog draugas.

Globojamo (rūpinamo) vaiko svečiavimasis šeimoje – pastovūs, trumpalaikiai susitikimai savaitgaliais, švenčių ir vaiko atostogų metu su globos institucijoje augančiu vaiku.

   Kokio amžiaus vaikai gali svečiuotis šeimoje?

Pas nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantį fizinį asmenį gali laikinai svečiuotis ne jaunesnis kaip 5 metų vaikas, pas užsienio valstybėje gyvenantį fizinį asmenį – ne jaunesnis kaip 7 metų vaikas, išskyrus atvejus, kai vaikas išleidžiamas laikinai svečiuotis pas giminaičius arba siekiant neišskirti brolių ir seserų, bet ne jaunesnių kaip 3 metų.

   Kur reikia kreiptis ir kokia yra vaiko išleidimo svečiuotis tvarka?

Asmuo, norėdamas paimti iš vaikų globos institucijos svečiuotis vaiką, turi kreiptis į  VVTAĮT prie SADM Klaipėdos apskrities vaiko teisių apsaugos skyrių Klaipėdos miesto savivaldybėje ir pateikti šiuos dokumentus:

 • rašytinį prašymą dėl vaiko išleidimo laikinai svečiuotis;
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • sveikatos priežiūros įstaigos išduotą Medicininį pažymėjimą (forma Nr. 046/a).

Vaiko teisių apsaugos skyrius per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo dėl vaiko išleidimo laikinai svečiuotis gavimo dienos patikrina fizinio asmens tinkamumą priimti vaiką laikinai svečiuotis: kreipiasi teises aktų nustatyta tvarka į Informatikos ir ryšių departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos dėl pažymos apie fizinio asmens teistumą gavimo. Globos centro atestuoti socialiniai darbuotojai patikrina fizinio asmens buities ir gyvenimo sąlygas, galimybes tenkinti vaiko poreikius, išsiaiškina, ar kartu su juo gyvenantys asmenys sutinka, kad vaikas laikinai svečiuotųsi. Asmuo, gavęs Vaiko teisių apsaugos skyriaus teigiamą išvadą apie tinkamumą priimti vaiką laikinai svečiuotis, kreipiasi į pasirinktą vaiko globėją (rūpintoją) ir sudaro su juo sutartį dėl vaiko išleidimo laikinai svečiuotis.

Vaikas išleidžiamas laikinai svečiuotis pas nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantį fizinį asmenį ne ilgiau kaip 1 metams, pas giminaitį, gyvenantį užsienio valstybėje, – ne ilgiau kaip 3 mėnesiams. 

   Vaiką draudžiama išleisti laikinai svečiuotis pas asmenį, kuris negali būti skiriamas vaiko globėju (rūpintoju) Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 3.210 ir 3.269 str. nustatytais pagrindais, t. y.:

 • jeigu asmuo teismo pripažintas neveiksniu arba ribotai veiksniu;
 • buvęs vaiko globėjas (rūpintojas), jei globa (rūpyba) buvo panaikinta dėl jo kaltes; neturintis 21 metų, išskyrus atvejus, kai asmuo yra artimasis vaiko giminaitis; teistas už tyčinius nusikaltimus ir kt.;
 • pas asmenį, kuris yra įrašytas į socialines rizikos šeimų, auginančių vaikus, išskyrus vaiko tėvus, apskaitą.

Vaiko globėjas (rūpintojas) nepriklausomai nuo vaiko laikino svečiavimosi vietos ir trukmes vykdo vaiko laikino svečiavimosi priežiūrą: palaiko ryšius su vaiku, domisi jo svečiavimosi sąlygomis ir jas patikrina (ne rečiau kaip kartą per mėnesį), išklausydamas vaiko nuomonę.