puslapio medis

Globos centras

Dėl Globos centro teikiamų paslaugų asmenys gali kreiptis:

I – IV – 8.00 val. – 16.45 val.
V – 8.00 val. – 15.30 val.
Pietų pertrauka – 12.00 val. – 12.30 val.

Pastaba: Prieššventinėmis dienomis dirbama valanda trumpiau.

Tai socialinių paslaugų įstaiga, kuri, įgyvendindama vaiko globėjo (rūpintojo) teises ir pareigas, pagal tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį perduoda likusį be tėvų globos vaiką, riziką patiriantį vaiką prižiūrėti budinčiam globotojui, teikia ir organizuoja socialines paslaugas bei kitą pagalbą pagal poreikį vaikui ir budinčiam globotojui, taip pat bendradarbiauja su specialistais, kurie teikia pagalbą vaiko biologiniams tėvams, siekiant grąžinti vaiką į šeimą.

Budintis globotojas – fizinis asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse globėjui (rūpintojui) keliamus reikalavimus, išklausęs globėjų ir įtėvių mokymus ir budinčių globotojų konsultavimo kursus, pagal su globos centru sudarytą tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį prižiūrintis likusius be tėvų globos vaikus, socialinę riziką patiriančius vaikus, su kuriais nėra susietas giminystės ryšiais, arba šioje sutartyje nustatytais atvejais teikiantis kitokią pagalbą vaiko tėvams, siekiant grąžinti vaiką į šeimą.

Budinčio globotojo veikla
Budintis globotojas prižiūri vaiką, nesusijusį giminystės ryšiais, savo gyvenamojoje vietoje ir natūralioje šeimos aplinkoje, užtikrina jam emocinį bei fizinį saugumą, visavertį vaiko poreikius atitinkantį ugdymą, auklėjimą ir kasdienę priežiūrą, vykdo kitas teises ir pareigas.
Budintis globotojas vienu metu negali prižiūrėti daugiau kaip 3 vaikų. Bendras vaikų skaičius budinčio globotojo šeimoje su savais vaikais – ne daugiau kaip 5. Prižiūrimų vaikų skaičius gali būti didesnis išimtiniais atvejais, kai neišskiriami broliai bei seserys ir tai raštu suderinta su globos centru, budinčiu globotoju. Globos centro ir budinčio globotojo tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartyje konkrečiai nurodoma, kiek ir kokio amžiaus, kokių poreikių vaikų budintis globotojas vienu metu įsipareigoja prižiūrėti.

Mokėjimas už vaiko priežiūrą budinčio globotojo šeimoje
1. Atlygis budinčiam globotojui:
– Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu nustatytos 1,0 minimalios mėnesinės algos (toliau – MMA) dydžio, nepriklausomai nuo faktiškai prižiūrimų vaikų skaičiaus, ir tais atvejais, kai neperduotas prižiūrėti vaikas, ir tuo metu, kai budinčiam globotojui suteikiamas laikinas atokvėpis;
– atlygis budinčiam globotojui didinamas po 0,75 MMA per mėnesį už kiekvieną budinčiojo globotojo šeimoje apgyvendintą vaiką (už faktiškai suteiktas paslaugas);
– atlygis budinčiam globotojui didinamas po 1 MMA per mėnesį už kiekvieną budinčiojo globotojo šeimoje apgyvendintą kūdikį arba vaiką, kuriam nustatytas vidutinis arba sunkus neįgalumo lygis (už faktiškai suteiktas paslaugas).

2. Lėšos, skirtos prižiūrimo vaiko (-ų) išlaikymui:
– vaiko globos (rūpybos) išmokas, mokamas Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo nustatyta tvarka;
– globos (rūpybos) išmokų tikslinius priedus, mokamus Išmokų vaikams įstatymo nustatyta tvarka;
– išmokas vaikui, mokamas Išmokų vaikams įstatymo nustatyta tvarka, vaikui skirtą slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, mokamą pagal Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymą, ir kitas išmokas, jei teisė gauti šias išmokas vaikui ir globėjui (rūpintojui) numatyta įstatymuose;
– 3 bazinės socialinės išmokos dydžio vienkartinę išmoką vaiko, kuriam reikalinga globa (rūpyba), bet laikinoji globa (rūpyba) dar nenustatyta, išlaikymui budinčio globotojo šeimoje, kol bus nustatyta laikinoji globa (rūpyba).

3. Lėšos, skirtos prižiūrimo vaiko (-ų) apgyvendinimui skirtai vietai įkurti:
– 1,25 MMA dydžio vienkartinę įsikūrimo išmoką vaiko apgyvendinimui skirtai vietai įkurti. Išmoka naudojama vaiko gyvenimo sąlygoms pritaikyti, įsigyti būtiniausiems daiktams, namų apyvokos reikmenims, taip pat kitoms einamosioms išlaidoms, susijusioms su prižiūrimo vaiko poreikių tenkinimu. Ji mokama už kiekvieną įkurtą vaiko apgyvendinimui skirtą vietą pas budintį globotoją ir pervedama per 3 savaites nuo Sutarties pasirašymo dienos. Vienkartinė įsikūrimo išmoka grąžinama, jeigu Sutartis su budinčiu globotoju nutraukiama nepraėjus trijų mėnesių nuo Sutarties pasirašymo dienos laikotarpiui.

Mokėjimus už vaiko priežiūrą budinčio globotojo šeimoje organizuoja Globos centras.

Kaip tapti budinčiu globotoju?
Pageidaujantys tapti budinčiais globotojais, turi kreiptis į gyvenamosios vietos Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritorinį skyrių, adresu I. Kanto g. 11, Klaipėda.
Atvykus į gyvenamosios vietos Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos teritorinį skyrių, reikia pateikti:
• prašymą;
• sveikatos pažymėjimą (046a);
• kartu gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų rašytinius sutikimus dėl to, kad Jūs norite tapti be tėvų globos palikto vaiko globėju (rūpintoju).
Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo Tarnybos teritorinis skyrius, gavęs aukščiau nurodytus dokumentus, surenka duomenis Iš Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Informatikos ir ryšių departamentas) Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro išrašą apie fizinį asmenį, norintį tapti vaiko globėju (rūpintoju), šeimynos steigėju, dalyviu ar fizinį asmenį, norintį tapti budinčiu globotoju, kuris buvo nuteistas už Civilinio kodekso 3.269 straipsnio 6 punkte nurodytus tyčinius nusikaltimus, neatsižvelgiant į tai, ar teistumas yra išnykęs, ar panaikintas ir ( ar) nuteistas už kitas nusikalstamas veikas bei patikrina:
• ar asmuo teismo pripažinti neveiksniu arba ribotai veiksniu šioje srityje;
• ar asmeniui nebuvo ar nėra apribota tėvų valdžia;
• ar asmuo nebuvo nušalintas nuo globėjo (rūpintojo) pareigų;
• ar asmuo neserga ligomis, kurioms esant negalėtumėt globoti (rūpinti)vaiko,
Pradinis vertinimas trunka ne ilgiau kaip 20 kalendorinių dienų nuo visų dokumentų skirti globėju (rūpintoju) pateikimo. Jei nenustatoma aplinkybių, dėl kurių asmuo negalėtų būti globėju (rūpintoju), dokumentai perduodami pareiškėjo gyvenamosios vietos Globos centrui, kurio specialistai organizuoja GIMK mokymus. Mokymų eigoje specialistai apsilanko pareiškėjų namuose individualiems pokalbiams. Mokymai yra privalomi ne tik asmeniui, kuris pageidauja tapti budinčiu globotoju, bet ir jo sutuoktiniui ar kartu gyvenančiam santuokos neįregistravusiam asmeniui.
Po mokymų specialistai (Tarnybos atestuoti asmenys) parengia išvadą dėl pasirengimo vykdyti budinčio globotojo veiklą. Išvados parengimas trunka ne ilgiau nei 10 darbo dienų nuo mokymų pabaigos. Globos centro Tarnybos atestuoti asmenys išvadą teikia Globos centro administracijai, kuri pasirašo tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį su parengtu budinčiu globotoju.
Globos centras, įgyvendindamas vaiko globėjo (rūpintojo) teises ir pareigas, pagal tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį perduoda likusį be tėvų globos vaiką, socialinę riziką patiriantį vaiką prižiūrėti budinčiam globotojui, teikia ir organizuoja socialines paslaugas bei kitą pagalbą pagal poreikį vaikui ir budinčiam globotojui, taip pat kitokią pagalbą vaiko tėvams, siekiant grąžinti vaiką į šeimą.

Klaipėdos miesto savivaldybėje Globos centro funkcijas vykdo biudžetinė įstaiga Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras adresu Debreceno g. 48, Klaipėda. Globos centro veiklą reglamentuoja “Globos centro veiklos ir budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašas“. Informacija, konsultacijos dėl budinčio globotojo veiklos teikiamos el .pašto adresais pagalbosvaikamspadalinys@gmail.com, vkc.globa@gmail.com, tel.nr. 8 656 19613, 8 632 79782

Skip to content