Socialinių paslaugų kokybė (EQASS)

Siekiant tobulinti teikiamų paslaugų kokybę biudžetinėje įstaigoje Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centre, 2018 m. lapkričio 12 d. buvo parengta paraiška dalyvauti projekte „Socialinių paslaugų kokybės gerinimo taikant EQUASS kokybės sistemą“ šioms paslaugoms:

1. socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslauga socialinę riziką patiriančioms šeimoms (Pagalbos šeimoms padalinys);

2. intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslauga vaikams iš socialinę riziką patiriančių šeimų (dėl vaiko nepriežiūros šeimoje), vaikams, likusiems be tėvų globos, ar netekusiems globėjų, bei vaikams su negalia (Pagalbos vaikams padalinys (Globos centras) Socialinės priežiūros ir globos skyrius);

3. trumpalaikės socialinės globos paslauga vaikams iš socialinę riziką patiriančių šeimų (dėl vaiko nepriežiūros šeimoje), vaikams, likusiems be tėvų globos, ar netekusiems globėjų, bei vaikams su negalia (Pagalbos vaikams padalinys Socialinės priežiūros ir globos skyrius);

4. pagalbos globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams ir budintiems globotojams paslauga (Pagalbos vaikams padalinys (Globos centras) Darbo su globėjais (rūpintojais) ir įvaikintojais skyrius);

5. psichosocialinės pagalbos paslauga moterims, moterims su vaikais, nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje, prekybos žmonėmis, prostitucijos (Pagalbos moterims padalinys);

6. apgyvendinimo krizių centre paslauga (nuo 2020 12 01 – intensyvi krizių įveikimo pagalba) moterims, moterims su vaikais, nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje, prekybos žmonėmis, prostitucijos (Pagalbos moterims padalinys)

2019 m. sausio 11 d. VšĮ Valakupių reabilitacijos centras ir biudžetinė įstaiga Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras sudarė dalyvavimo projekte „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ sutartį, projekto kodas Nr. 08.4.1-ESFA-V-421-01-0001. Sutarties objektas – Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (toliau – EQUASS) diegimas įstaigoje, siekiant įgyti EQUASS Assurance sertifikatą.

2019 m. vasario 7 d. ir 2019 m. vasario 28 d. vyko vadovų bei 2019 m. vasario 19-20 d. vyko koordinatorių mokymai.

2019 m. kovo 12 d. į biudžetinę įstaigą Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centrą atvyko EQUASS konsultantė, kuri vedė įvadinius mokymus įstaigoje dėl socialinių paslaugų vertinimo ir EQUASS proceso diegimo.

2019 m. kovo-balandžio mėn. sudaryti EQUASS Assurance diegimo planai.

2019 m. lapkričio mėn. ir 2021 m. kovo mėn. dalyvauta EQUASS kokybės sistemos diegimo poveikio įvertinimo tyrime, kurio metu apklausti darbuotojai, vadovai, paslaugų gavėjai, finansuotojai ir partneriai.

2020 m. vasario 5 d. biudžetinėje įstaigoje Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centre vyko EQUASS Vidaus auditas.

2020 m. lapkričio 23 d. ir 2021 m. kovo 29 d. biudžetinėje įstaigoje Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centre vyko EQUASS Išorės auditas.

2021 m. gegužės 14 d. biudžetinėje įstaigoje Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras gavo sertifikatą įrodantį, kad Centre teikiamos socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo namuose šeimoms patiriančioms socialinę riziką; pagalbos globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams; intensyvios krizių įveikimo pagalbos socialinę riziką patiriantiems vaikams (visą parą); trumpalaikės socialinės globos socialinę riziką patiriantiems ir likusiems be tėvų globos vaikams; psichosocialinės pagalbos moterims, nukentėjusioms nuo smurto artimoje aplinkoje, prekybos žmonėmis, prostitucijos ir jų šeimos nariams; apgyvendinimo krizių Centre moterims ir moterims su vaikais, nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje prekybos žmonėmis, prostitucijos paslaugos atitinka EQUASS Assurance kokybės lygį.

Dokumento pavadinimas
EQUASS sertifikatas
Kokybės politika
Paslaugų gavėjų chartija
Etikos ir gerovės užtikrinimo politika
Darbuotojų samdymo ir išsaugojimo tvarka
Skundų nagrinėjimo tvarka
Paslaugų gavėjų įgalinimo koncepcija
Fizinio ir psichologinio smurto prieš paslaugų gavėjus ir finansinio piktnaudžiavimo jų atžvilgiu prevencijos procedūrų aprašas
Paslaugų gavėjų gyvenimo kokybės koncepcija
Saugos ir sveikatos užtikrinimo priemonių planas
Skip to content