puslapio medis
Privatumo politika

Privatumo politikos tikslas – informuoti kaip yra renkami ir tvarkomi duomenų subjektų asmens duomenys, paaiškinti, kiek laiko saugomi, kam teikiami, kokias teises turi duomenų subjektai bei kur kreiptis dėl jų įgyvendinimo ar kitais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais.

Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras (toliau – Centras) vadovaujasi šiais pagrindiniais duomenų tvarkymo principais:

 • asmens duomenys renkami tik aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
 • asmens duomenys tvarkomi tik teisėtai ir sąžiningai;
 • asmens duomenys nuolat atnaujinami;
 • asmens duomenys saugomi saugiai ir ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai ar teisės aktai;
 • asmens duomenis tvarko tik tie Centro darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė pagal jų darbines funkcijas arba tinkamai įgalioti duomenų tvarkytojai.

 

1. SĄVOKOS

 • Duomenų valdytojas – BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras, juridinio asmens kodas 142143027, registracijos adresas Debreceno g. 48, Klaipėda.
 • Duomenų subjektas – bet kuris fizinis asmuo, kurio duomenis tvarko Centras. Duomenų valdytojas renka tik tuos duomenų subjekto duomenis, kurie yra reikalingi vykdant Centro veiklą ir (ar) lankantis, naudojant, naršant Centro interneto svetainėse, Facebook puslapyje ir pan. (toliau – Svetainė). Centras užtikrina, kad renkami ir apdorojami asmens duomenys bus saugūs ir bus naudojami tik konkrečiam tikslui.
 • Asmens duomenys – bet kuri informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis. Asmens duomenų tvarkymas, tai bet kokia su asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, redagavimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą, archyvavimą ir kt.).
 • Sutikimas – bet koks laisva valia ir sąmoningai duotas patvirtinimas, kuriuo duomenų subjektas sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi konkrečiu tikslu.
 • Slapukai (angl. – Cookies) – Centro interneto svetainėje naudojamos mažos tekstinės informacijos daleles, kurios yra automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos kompiuteryje ar kitame duomenų subjekto (interneto svetainės lankytojo) naudojamame įrenginyje. Slapukai naudojami su tikslu gerinti naršymo patirtį svetainės lankytojams, analizuoti svetainės lankytojų srautus bei elgesį interneto svetainėje.


2. ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIAI

 • Asmens duomenis duomenų subjektas pateikia pats. Duomenų subjektas kreipiasi į Centrą, registruojasi paslaugoms, naudojasi Centro teikiamomis paslaugomis, palieka komentarus, užduoda klausimus, kreipiasi į Centrą prašant suteikti informaciją ir pan.
 • Asmens duomenys gaunami duomenų subjektui lankantis Centro svetainėje. Duomenų subjektas pildo joje esančias formas arba dėl kokios nors priežasties palieka savo kontaktinius duomenis ir pan.
 • Asmens duomenys gaunami iš kitų šaltinių. Duomenys gaunami iš kitų įstaigų ar įmonių, viešai prieinamų registrų ir pan.


3. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

 • Asmens duomenis Centras tvarko Asmens duomenų tvarkymo taisyklėse numatytais tikslais.
 • Kitais tikslais Centras turi teisę tvarkyti asmens duomenis, kai duomenų subjektas išreiškė savo sutikimą, kai duomenis reikia tvarkyti dėl Centro teisėto intereso arba kai tvarkyti duomenis Centrą įpareigoja atitinkami teisės aktai.

 

4. SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

Centro interneto svetainėje gali būti naudojamos šios slapukų rūšys:

 • Techniniai (būtinieji) slapukai – padeda svetainės lankytojui rodyti svetainę ir jos turinį, padeda užtikrinti interneto svetainės funkcionalumą. Techniniai slapukai būtini tinkamam interneto svetainės funkcionalumui ir jų naudojimui svetainės lankytojo sutikimo nereikia.
 • Funkciniai slapukai – naudojami siekiant padėti svetainės lankytojui naudotis Centro interneto svetaine, prisiminti naršymo metu atliktus pasirinkimus ir pageidavimus. Funkciniai slapukai nėra būtini, kad interneto svetainė galėtų pilnai funkcionuoti, tačiau jie prideda funkcionalumo ir pagerina Jūsų naudojimosi Centro interneto svetaine patirtį.
 • Analitiniai slapukai – naudojami siekiant gauti informaciją apie tai, kaip svetainės lankytojai naudoja Centro interneto svetainę. Tai reikalinga tam, kad galėtumėme Centro interneto svetainę optimizuoti bei ją pagerinti. Analitinių slapukų pagalba galime rinkti duomenis apie jūsų peržiūrėtus internetinius puslapius, iš kurių puslapių atėjote, kokius el. laiškus atvėrėte ir į kuriuos sureagavote bei informaciją apie datą ir laiką. Tai taip pat reiškia, kad galime naudoti informaciją apie Jus ir tai, kaip naudojate šią svetainę, pavyzdžiui, apsilankymo dažnumą, paspaudimų skaičių tam tikrame puslapyje, naudotus paieškos žodžius ir kt.
 • Komerciniai (tiksliniai arba reklaminiai) slapukai – naudojami siekiant pateikti suasmenintą reklama Centro interneto svetainės lankytojui. Tai vadinama „pakartotine rinkodara“, kuri pagrįsta naršymo veiksmais, pavyzdžiui, jūsų ieškotomis, peržiūrėtomis prekėmis ir/ar paslaugomis.
 • Prieigą prie statistinių duomenų apie Centro svetainės lankytojus turi Centro darbuotojai, kurie yra atsakingi už šių duomenų analizę ir interneto svetainės tobulinimą.
 • Prieigą prie techninių įrašų taip pat gali turėti Centro partneriai, kurie teikia Centro interneto svetainės turinio valdymo įrankius.

 

Išsamesnę informaciją apie slapukus galite rasti adresu: www.allaboutcookies.org
Jeigu nesutinkate, kad mes naudotumėme slapukus, Jūs turite galimybę pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus bei kontroliuoti slapukų kiekį. Naudingas nuorodas, kaip atsisakyti slapukų, rasite žemiau:

 

5. INTERNETO SVETAINĖJE NAUDOJAMŲ SLAPUKŲ APRAŠYMAI

Ruošiama.

6. SOCIALINIŲ TINKLŲ NAUDOJIMAS

Visą informaciją, kurią pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja atitinkamo socialinio tinklo valdytojas. Šiuo metu Centras turi paskyrą socialiniame tinkle „Facebook“, kurio privatumo politika yra pateikiama adresu https://www.facebook.com/privacy/explanation. Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.


7. ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS

 • Centras įsipareigoja laikytis konfidencialumo pareigos duomenų subjektų atžvilgiu. Asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims tik tada, jeigu to reikia sutarčiai duomenų subjekto naudai sudaryti ir vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių.
 • Centras gali pateikti asmens duomenis savo duomenų tvarkytojams, kurie teikia Centrui paslaugas ir tvarko asmens duomenis Centro Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Centro nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Įstaiga pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie pakankamai užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta duomenų subjekto teisių apsauga.
 • Centras taip pat gali teikti asmens duomenis atsakydama į teismo arba valstybinių institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus.
 • Centras garantuoja, kad asmens duomenys nebus nei pardavinėjami, nei nuomojami tretiesiems asmenims.


8. NEPILNAMEČIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

Asmenys, kurie yra jaunesni negu 14 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per Centro svetainę. Jei asmuo yra jaunesnis negu 14 metų, siekiant pasinaudoti Centro paslaugomis, prieš pateikiant asmeninę informaciją yra privaloma pateikti vieno iš atstovo (tėvo, motinos, globėjo (-os)) rašytinį sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo.


9. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

 • Teisė gauti informaciją apie duomenų tvarkymą.
 • Teisė susipažinti su tvarkomais duomenimis.
 • Teisė reikalauti ištaisyti duomenis.
 • Teisė reikalauti ištrinti duomenis („Teisė būti pamirštam“). Ši teisė netaikoma, jei asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu, tokiu kaip tvarkymas būtinas sutarties vykdymui arba yra pareigos pagal taikomus teisės aktus vykdymas.
 • Teisė apriboti duomenų tvarkymą.
 • Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu.
 • Teisė į duomenų perkeliamumą. Teisė į duomenų perkeliamumą negali daryti neigiamo poveikio kitų teisėms ir laisvėms. Duomenų subjektas teisės į duomenų perkeliamumą neturi tų asmens duomenų atžvilgiu, kurie tvarkomi neautomatiniu būdu susistemintose rinkmenose, pavyzdžiui, popierinėse bylose.
 • Teisė reikalauti, kad nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas.
 • Teisė pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
 • Centras privalo sudaryti sąlygas duomenų subjektui įgyvendinti pirmiau nurodytas Duomenų subjekto teises, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ar gynybą, viešąją tvarką, nusikalstamų veiklų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą, svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, duomenų subjekto ar kitu asmenų teisių ir laisvių apsaugą.


10. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

Duomenų subjektas, dėl savo teisių įgyvendinimo, gali kreiptis į Centrą:

 • Teikiant rašytinį prašymą asmeniškai, paštu, per atstovą ar elektroninių ryšių priemonėmis – el. paštu: gerovescentras@gmail.com.;
  žodžiu – telefonu: (8 46) 412 145;
  raštu – adresu: Debreceno g. 48, Klaipėda.
 • Taip pat gali kreiptis į Centro duomenų apsaugos pareigūną, el. paštu: gdpr@privacypartners.lt.

 

Siekdami apsaugoti duomenis nuo neteisėto atskleidimo, Centras, gavęs duomenų subjekto prašymą pateikti duomenis ar įgyvendinti kitas teises, privalo patikrinti duomenų subjekto tapatybę. Centro atsakymas duomenų subjektui suteikiamas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo duomenų subjekto prašymo gavimo dienos, atsižvelgiant į konkrečias asmens duomenų tvarkymo aplinkybes. Šis laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių.


11. DUOMENŲ SUBJEKTO ATSAKOMYBĖ

Duomenų subjektas turi:

 • Informuoti Centrą apie pateiktos informacijos ir duomenų pasikeitimus. Centrui svarbu turėti teisingą ir galiojančią duomenų subjekto informaciją;
 • Pateikti reikalingą informaciją, kad esant duomenų subjekto prašymui Centras galėtų identifikuoti duomenų subjektą ir įsitikinti, kad bendrauja arba bendradarbiauja tikrai su konkrečiu duomenų subjektu (pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leistų tinkamai identifikuoti duomenų subjektą). Tai reikalinga duomenų subjekto ir kitų asmenų duomenų apsaugai, kad atskleista informacija apie duomenų subjektą būtų pateikta tik duomenų subjektui, nepažeidžiant kitų asmenų teisių.

 

12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Perduodamas Centrui asmens duomenis, duomenų subjektas sutinka su šia Privatumo politika, supranta jos nuostatas ir sutinka jos laikytis. Plėtojant ir tobulinant Centro veiklą, Centras turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti šią Privatumo politiką. Centras turi teisę vienašališkai, iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdama internetinėje svetainėje www.gerovescentras.lt

Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y., nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami internetinėje svetainėje www.gerovescentras.lt.

Skip to content