BUDINTIS GLOBOTOJAS

Kontaktai informacijai:

mob. 8 632 797828 661 98788, el. p. vkc.globa@gmail.com

Tai asmuo, kuris laikinai likusį be tėvų globos vaiką prižiūri savo namuose, natūralioje šeimos aplinkoje, užtikrindamas jam fizinį ir emocinį saugumą, ugdymąsi, auklėjimą, atliepia vaiko poreikius ir suteikia kasdienę priežiūrą. Šių žmonių veikla be galo svarbi ir prasminga. Paėmus vaiką iš jam nesaugios aplinkos biologinėje šeimoje, geriausia, kad jis iš karto patektų į šeimą, galinčią suteikti jam rūpestį ir šilumą. Paprastai tai būna vaiko giminaičiai ar kiti jam emociškai artimi žmonės (pavyzdžiui, krikštatėviai), galintys ir gebantys tinkamai pasirūpinti vaiku. Tačiau ne visada tai įmanoma. Tokiais atvejais didelė paspirtis yra budintys globotojai, kurie, nors ir nebūdami susiję su vaiku giminystės ryšiais, yra praėję specialius mokymus ir žino, kaip suteikti vaikui emocinį ir fizinį saugumą. Taip vaikas patiria mažesnį stresą, kol jo šeimai bus suteikta pagalba ir bus saugu sugrįžti į namus.

BUDINČIO GLOBOTOJO FUNKCIJOS

• Prižiūri vaiką savo šeimoje pagal Globos centro ir budinčio globotojo tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

• Veiklą vykdo pagal individualios veiklos pažymą.

• Globotojas nėra įstatyminis vaiko atstovas, globoja vaiką pagal Globos centro įgaliojimą.

• Vienu metu gali prižiūrėti iki 3 vaikų. Bendras vaikų skaičius su savais vaikais – iki 5 vaikų. • Globos trukmė – iki 12 mėnesių, kol vaikui baigsis laikinoji globa. Per šį laiką vaikas gali būti sugrąžintas į biologinę šeimą ar jam bus nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), ar jis bus įvaikintas.

GLOBOS CENTRO BUDINČIAM GLOBOTOJUI TEKIAMOS PASLAUGOS

• Individualios psichologo ir socialinio darbuotojo konsultacijos budinčiam globotojui.

• Individualios psichologo ir socialinio darbuotojo konsultacijos globojamam vaikui.

• Savipagalbos grupės.

• Profesinės kompetencijos tobulinimas ir supervizijos.

• Tarpininkavimas institucijose.

• Darbas komandoje su biologiniais vaiko tėvais.

• Vaiko palydėjimas į nuolatinių globėjų ar įtėvių šeimą.

BUDINČIO GLOBOTOJO ATLYGIS IR GAUNAMOS IŠMOKOS

Atlygis budinčiam globotojui mokamas Globos centro ir budinčio globotojo tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo laikotarpiu net ir tais atvejais, kai Globos centras neperduoda budinčiam globotojui prižiūrėti vaiko.

Minimalaus atlygio budinčiam globotojui dydis, nepriklausomai nuo faktiškai prižiūrimų vaikų skaičiaus, – 1 MMA .

Atlygis budinčiam globotojui didinamas po 0,75 minimalios mėnesinės algos dydžio per mėnesį už kiekvieną faktiškai prižiūrimą vaiką (už kūdikį ar neįgalų vaiką – po 1 MMA). Tuo laikotarpiu, kai vaikas (-ai) yra perduotas (-i) prižiūrėti budinčiam globotojui, tačiau nėra nustatyta laikinoji globa budinčiam globotojui sumokama vienkartinė 3 bazinių išmokų išmoka.

Įsikūrimo išmoka -1.25 MMA (mokama 1 kartą). Globos centras, teikiantis paslaugas budintiems globotojams, perveda jiems vaiko globos (rūpybos) išmoką ir globos (rūpybos) išmokos tikslinį priedą, mokamą pagal Išmokų vaikams įstatymo nustatytą tvarką, vaikui skirtą slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, mokamą pagal Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymą, ir kitos išmokos, jei teisė gauti šias išmokas vaikui ir globėjui (rūpintojui) numatytos įstatymuose. Šios išmokos vaikui išlaikyti yra mokamos tik tą laikotarpį, kol vaikas gyvena budinčio globotojo šeimoje (proporcingam dienų skaičiui). Vaiko pinigai pervedami į asmeninę vaiko banko sąskaitą.

REIKALAVIMAI BUDINTIEMS GLOBOTOJAMS

Budinčio globotojo veiklą gali vykdyti 21-65 metų amžiaus asmenys, turintys ne žemesnį nei vidurinį išsilavinimą.

Reikalavimas pateikti Sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos (046a forma) sveikatos pažymą, patvirtinančią, kad asmuo neserga ligomis, kurių sąrašą teisės aktų nustatyta tvarka tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija.

Privaloma baigti mokymus pagal Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programos GIMK pagrindinę dalį ir specializuotų mokymų dalį ir gauti teigiamą Tarnybos atestuotų asmenų parengtą išvadą.

Pareiškėjo sutuoktinis (-ė) ir kiti, drauge gyvenantys, vyresni kaip 16 metų, asmenys privalo pateikti raštiškus sutikimus dėl budinčio globotojo vykdomos veiklos.

Budintis globotojas neprivalo būti susituokęs ir turėti jam priklausantį būstą. Svarbiausia – turėti tinkamas sąlygas vaikui augti ir ugdytis.